Algemeen

De Website wordt geëxploiteerd door PCI Augsburg GmbH (hierna ook alleen „PCI“ genoemd); de respectieve rechten op of in gevolge de website komen toe aan PCI.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De beschikbaar gestelde inhoud werd met de grootste zorg opgesteld. Voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en actualiteit van de inhouden kan PCI zich echter niet aansprakelijk stellen. De respectievelijke gebruiker is dan ook wettelijk verplicht alle inhouden vooraf op hun deugdelijkheid voor het door hem geplande gebruik vakkundig te controleren of te laten controleren.

PCI is voor eigen inhoud op deze pagina’s aansprakelijk volgens de algemene wetgeving. PCI is echter niet verplicht doorgegeven of opgeslagen vreemde informatie te controleren of volgens omstandigheden te onderzoeken, die op een onwettige activiteit wijst. Verplichtingen van verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangeroerd. Een betreffende aansprakelijkheid is echter pas vanaf het tijdstip van de kennis van een concrete rechtsschending mogelijk. Bij bekend worden van overeenkomstige rechtsschendingen zal PCI deze inhouden onmiddellijk verwijderen.

PCI stelt de gebruiker deze website evenals eventuele productinformatie (hierna ook “productinformatie” of “productinhoud”) enkel “zoals beschikbaar” en voor zover wettelijk toegelaten, zonder enige (uitdrukkelijke of sluitende) waarborg, belofte of aansprakelijkheid ter beschikking. Buiten in het geval van opzettelijke beschadiging is PCI niet aansprakelijk voor schade die door of in gevolge de benutting van deze informatie is ontstaan. In ieder geval is PCI echter niet verantwoordelijk en neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor indirecte, directe, toevallige of gevolgschade, die door of in gevolge de benutting van deze inhouden is opgetreden.

Aansprakelijkheid voor links

De inhouden op deze website bevatten links tot externe webpagina’s van derden, waarvan PCI geen invloed op de inhoud heeft. Daarom kan PCI voor deze vreemde inhouden ook geen aansprakelijkheid op zich nemen. Voor de inhouden van de gelinkte pagina’s is steeds de respectievelijke aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden op het tijdstip van de linkuitvoering op mogelijke rechtsovertredingen gecontroleerd. Onwettige inhoud was op het moment van de linkuitvoering niet merkbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina’s is echter zonder concrete aanknopingspunten van een rechtsschending niet redelijk. Bij bekend worden van rechtsschending zal PCI dergelijke links onmiddellijk verwijderen. Verder is PCI niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites of van de inhoud ervan.

Copyright

De door PCI opgestelde inhouden en werken op deze pagina’s zijn onderworpen aan het copyright. De reproductie, bewerking, verspreiding en elk type gebruik buiten de grenzen van het copyright vereisen de schriftelijke toestemming van PCI. Voor zover de inhoud op deze pagina niet door PCI werd opgesteld, worden de copyrightrechten van derden nageleefd. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als dergelijke rechten beschouwd. In geval een gebruiker echter een copyrightschending opmerkt, verzoekt PCI een overeenkomstige aanwijzing te geven. Bij het bekend worden van rechtsschendingen zal PCI dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Productinformatie

Informatie en documenten van derden

Voor zover de benutter productinformatie ter beschikking wordt gesteld, die berust op het gegevensbestand van derden, moet de datum van de laatste actualisering van het respectieve gegevensblad worden genomen.
Hoewel PCI rekent op de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit en bruikbaarheid van informatie van derden, neemt PCI hiervoor, voor zover wettelijk toegelaten, geen aansprakelijkheid of waarborg op zich.

PCI-eigen informatie en documenten

De informatie over PCI-producten is gebaseerd op de huidige kennis en ervaring van PCI en beantwoordt aan de bepalingen van de toelatingsinstantie. Deze ontslaan de gebruiker wegens de volle mogelijke invloeden bij de verwerking en aanwending van het product van de aanbieder niet van eigen controles en pogingen. Aangezien de opslag en aanwending buiten de invloeden van PCI liggen en PCI niet alle desbetreffende omstandigheden kan voorzien, sluit PCI elke aansprakelijkheid uit voor schade door de onoordeelkundige opslag en aanwending.

Het gebruik van het product in gebruiksgebieden die niet in de gebruiksaanwijzing zijn beschreven, is door PCI niet gecontroleerd. Dit geldt in het bijzonder voor toepassingen die weliswaar door een toelating of goedkeuring door de toelatingsinstantie werden opgenomen, maar door PCI niet worden aanbevolen. PCI sluit dan ook elke aansprakelijkheid voor eventuele schade door dergelijk gebruik uit.

Veelvuldige, in het bijzonder ook plaatselijk of regionaal bepaalde, invloedsfactoren kunnen de werking van het product beïnvloeden. Voor dergelijke gevolgen kan PCI of zijn verkoopspartner geen aansprakelijkheid op zich nemen.

Eventuele octrooirechten, bestaande wetgevingen en bepalingen evenals de bepalingen van de toelating van het product en de gebruiksaanwijzing moeten door de gebruiker van het product onder eigen verantwoordelijkheid worden in acht genomen. Alle hierin gemaakte verklaringen en gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Algemene handelsvoorwaarden

Voor zover niet andersluidend uitdrukkelijk schriftelijk geregeld, worden de algemene handelsvoorwaarden van PCI door de website en de inhoud ervan, materialen en informatie niet gewijzigd.

Wijzigingen en actualiseringen

PCI kan deze website volgens eigen goeddunken en zonder overname van enige aansprakelijkheid te allen tijde zonder aankondiging volledig of gedeeltelijk veranderen en/of het bedrijf ervan instellen, en is er niet toe verplicht de website te actualiseren.

Slotbepalingen

Alle in verband met de website of de benutting ervan optredende rechtsaanspraken of processen zijn onderworpen aan de interpretatie van de wet van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van de regelingen van het internationaal privaatrecht.
Contact